Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op al de bezoekers van de provalue.nl en www.provalue.nl website, die toebehoort aan Provalue B.V. De bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de algemene voorwaarden die hieronder worden omschreven en beschikbaar zijn via deze website. Provalue B.V. kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens eigendom zijn en blijven van Provalue B.V.
Het bestellen van diensten heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectuele eigendom, beschermd. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken.

Elke totale of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van de website van Provalue B.V., van de merknamen, de logo’s en de databanken, is strikt verboden. Wil de bezoeker deze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet de bezoeker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Provalue B.V. verkrijgen.

Hyperlink naar de website

De bezoeker mag op de eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de website van Provalue B.V. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Provalue B.V. en website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag de bezoeker alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door Provalue B.V.

Links naar sites beheerd door derden

Voor zover de website van Provalue B.V. links bevat naar sites beheerd door derden, werden deze alleen ter informatie van de bezoeker aangebracht. Provalue B.V. controleert noch deze websites, noch de informatie die er zich op bevindt. Provalue B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of van de diensten die er aangeboden worden. Het bestaan van een link impliceert helemaal niet een samenwerkingsverband tussen Provalue B.V. en de derde.

Aansprakelijkheid van Provalue B.V.

Provalue B.V. neemt alle mogelijke voorzorgen opdat de informatie die op haar site geplaatst wordt, volledig en correct zou zijn. Deze informatie wordt gegeven zoals zij is. Indien de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Provalue B.V. daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Provalue B.V. gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie aan in verband met de producten of diensten die op of via de website Provalue B.V. aangeboden wordt.

Provalue B.V. zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die op haar site opgenomen wordt. Provalue B.V. oefent geen controle of invloed uit op de manier waarop de bezoeker de informatie aanwendt. Provalue B.V. wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen. Provalue B.V. zal niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.

Beschikbaarheid

De website van Provalue B.V. is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt Provalue B.V. zich het recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook. Provalue B.V. zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar internetdiensten.

Privacy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Provalue B.V. zijn verstrekt. Ook zal Provalue B.V. zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of openbaar maken. Aanvullende informatie wordt beschreven in het Privacybeleid zoals dat van de website van Provalue B.V. kan worden opgehaald.

Cookies

De website van Provalue B.V. kan gebruik maken van cookies waardoor data afkomstig van de website van Provalue B.V. bewaard wordt op de harde schijf van de bezoeker. Dit systeem wordt gebruikt met het oog op het controleren van de identiteit en teneinde de bezoeker een vlottere toegang tot de website te garanderen. In de browser van de klant kan deze mogelijkheid uitgeschakeld worden.

Prijzen en algemene leveringsvoorwaarden

Alle prijzen genoemd in deze website zijn exclusief BTW.
Op alle producten en diensten aangeboden op of via deze website zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Provalue B.V. van toepassing. Deze voorwaarden zijn beschikbaar via deze pagina.

Toepasselijk recht

Elk geschilpunt dat uit het gebruik van de site provalue.nl en www.provalue.nl voortvloeit, valt onder de Nederlandse wetgeving.